Stemmen

Hoe gaat het stemmen precies in zijn werk, ook vanuit het buitenland? Welke regels zijn er voor wat betreft het machtigen etc.? Dat lees je op deze pagina.

Mochten er onduidelijkheden zijn, verzoeken wij u te mailen naar de gemeente Berg en Dal via gemeente@bergendal.nl of te bellen naar 14024!

Stemmen met stempas

Zonder een stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas(sen) niet vergeet mee te nemen. Mocht u een stempas kwijtraken dan kunt u uiterlijk 20 maart 2018 tot 12:00 uur een vervangende stempas aanvragen op het gemeentehuis (afdeling Dienstverlening, cluster Burgerzaken). Mocht u alsnog uw oude stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Legitimatie
Neem bij het stemmen naast uw stempas(sen) ook een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, rijbewijs, ID-kaart). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze stemmingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.


Machtigen

Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen.

Hoe werkt het?
Wanneer u iemand anders machtigt om voor u te stemmen, gelden de volgende regels:

• Iemand mag per verkiezing door maximaal 2 personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag dus in totaal 3 stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor 2 anderen.
• Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Wat moet ik doen?
–> Gemeenteraadsverkiezingen
• U machtigt iemand uit dezelfde gemeente.
• U vult de achterkant van uw stempas in.
• U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas.
• U geeft degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

–> Overige verkiezingen
• Bij Provinciale Statenverkiezingen machtigt u iemand uit dezelfde provincie.
• Bij waterschapsverkiezingen machtigt u iemand uit hetzelfde waterschap.
• Bij Tweede Kamerverkiezingen, Europese verkiezingen en een referendum kunt u iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.

–> Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u:
• vult u de achterkant van uw stempas in;
• ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas;
• geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

–> Wanneer degene die u machtigt in een andere gemeente woont:
• vult u een machtigingsformulier in dat verkrijgbaar is bij de gemeente;
• ondertekenen u en degene die u machtigt allebei het machtigingsformulier;
• levert u het machtigingsformulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen in bij uw gemeente;
• stuurt de gemeente u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd;
• stuurt de gemeente een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen.

Wat heb ik nodig?
Degene die u hebt gemachtigd neemt de volgende zaken mee als hij gaat stemmen:

• Een kopie van uw identiteitsbewijs (dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn).
• Uw ingevulde en ondertekende stempas of een volmachtbewijs.

Tips
Als u nog geen stempas hebt ontvangen of u bent uw pas kwijt, kunt u een stempas aanvragen bij de gemeente. Dit kunt u persoonlijk doen tot 1 dag voor de verkiezingen voor 12.00 uur ‘s middags. Als u de stempas schriftelijk aanvraagt, moet uw aanvraag uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag ontvangen zijn door de gemeente.


Kiezerspas

Met een kiezerspas kunt u in een andere gemeente stemmen dan waar u woont. U vraagt een kiezerspas aan bij de gemeente. Let op! U kunt geen kiezerspas aanvragen bij gemeenteraadsverkiezingen.

Op afspraak
De gemeente Berg en Dal werkt volledig op afspraak. Een afspraak maken kan door hier te klikken. Alleen mogelijk op de locatie Groesbeek.

Hoe werkt het?
In welke gemeente u kunt stemmen met een kiezerspas, hangt af van de verkiezing:

• Landelijk raadgevend referendum: in elke Nederlandse gemeente.
• Provinciale Statenverkiezingen: in een gemeente in dezelfde provincie.
• Waterschapsverkiezingen: in een gemeente in hetzelfde waterschap.
• Tweede Kamerverkiezingen, Europese verkiezingen of overige referenda: in elke Nederlandse gemeente.

Wat moet ik doen?
Een kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

–>Persoonlijk aanvragen
• U vraagt uiterlijk 1 dag voor de verkiezingen voor 12.00 uur ’s middags een kiezerspas aan.

–> Schriftelijk aanvragen
• U vult het aanvraagformulier in en stuurt dit op naar de gemeente.
• Stuur uw stempas mee met de aanvraag.
• Uw aanvraag moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag door de gemeente zijn ontvangen.
• Bewaar uw kiezerspas goed. U krijgt geen nieuwe pas als u de kiezerspas kwijtraakt.

Wat heb ik nodig?
Als u de kiezerspas persoonlijk aanvraagt, neemt u het volgende mee:

• uw geldige identiteitsbewijs;
• uw stempas.


Stemmen vanuit het buitenland

Als u in het buitenland bent terwijl er in Nederland verkiezingen zijn, kunt u toch stemmen. Denk hierbij aan vakanties of als u voor uw studie of werk in het buitenland bent.

Stemmen als u in het buitenland woont
Als u in het buitenland woont en niet meer staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, Bonaire, Sint Eustatius of Saba, kunt u alleen stemmen bij verkiezingen voor raadgevende referenda, de Tweede Kamer en het Europees Parlement.

Hoe werkt het?
De afdeling Verkiezingen van de gemeente Den Haag regelt de verkiezingen voor alle kiezers buiten Nederland. Ga voor meer informatie naar de pagina Kiezers buiten Nederland (klik) op de website van de gemeente Den Haag.

Wat moet ik doen?
Als u tijdelijk in het buitenland bent terwijl er in Nederland verkiezingen zijn, kunt u toch stemmen.

–> Iemand machtigen om voor u te stemmen
• U vult een machtigingsformulier in van de gemeente.
• U en degene die u machtigt ondertekenen allebei het machtigingsformulier.
• U dient het machtigingsformulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen in bij uw gemeente.
• De gemeente stuurt u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd.
• De gemeente stuurt een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen.

–> Per brief
• Bij verkiezingen voor de gemeenteraad, Provinciale Staten of waterschappen kunt u alleen iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Per brief stemmen is bij deze verkiezingen niet mogelijk.
• Vul het formulier in om u te registreren en een briefstembewijs aan te vragen. Vanaf 6 maanden voor de verkiezingen staat dit formulier op de website van de gemeente Den Haag.
• Onderteken het formulier.
• Upload het formulier samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar de afdeling Verkiezingen van de gemeente Den Haag.

–> Stemmen als u in het buitenland woont
• U registreert uzelf één keer op de website van de gemeente Den Haag.
• De documenten waarmee u kunt stemmen, krijgt u bij iedere verkiezing van raadgevende referenda, de Tweede Kamer en het Europees Parlement automatisch per post.
• Opnieuw registreren voor elke verkiezing is niet nodig.

Tips
Als u geregistreerd bent als kiezer in het buitenland en u verhuist naar een ander adres in het buitenland, dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente Den Haag. Op die manier blijft uw adres actueel.

Bron: Gemeente Berg en Dal